Drobečková navigace

Úvod > Obec > Mikroregion Moravskoberounsko

Mikroregion Moravskoberounsko

ÚČEL VZNIKU MIKROREGIONU MORAVSKOBEROUNSKO, PŘEDMĚT JEHO ČINNOSTI, ČLENOVÉ MIKROREGIONU A JEJICH STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI

Obce, zvláště ty venkovské, trpí nedostatkem organizační kapacity k iniciování rozvoje území, které sdílejí s ostatními obcemi. Východiskem k většímu zapojení obcí do péče o prostředí subregionu a k uvažování nad rozvojem v širších souvislostech jsou a mohou být sdružení obcí tzv. mikroregiony, které byly v roce 2001 transformovány na dobrovolné svazky obcí v souladu se Zákonem o obcích 128/2000 Sb.

Mikroregiony skýtají pro jednotlivé kraje velkou příležitost ke zvyšování absorpční kapacity a posilování profesionálního zázemí pro realizaci rozvojových záměrů, a to zvláště ve venkovských oblastech. Zároveň jsou příležitostí eliminovat některé nedostatky při výkonu samosprávy na malých obcích. Spolupráce obcí může efektivně fungovat díky managementu  rozvoje, který je výkonným článkem svazku obcí a pomáhá jim řešit společné problémy a iniciovat rozvoj. Současně může přispívat k úspoře vynakládaných finančních prostředků při zajištění tzv. „sdílených služeb“.

Vznik mikroregionů nabízí obcím možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení regionálních problémů, efektivnější čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Jejich výhoda je v tom, že pracují na principu koncentrace. Peníze získané z vnějších zdrojů se tak nerozdrobují a je možno zabezpečovat akce, které přesahují sílu jednotlivých obcí. V konečném důsledku dochází k vytváření zaměstnaneckých možností a tím i k posilování sociální a ekonomické stability regionů a k jeho rozvoji.

Impulsem ke vzniku Svazku obcí Mikroregionu Moravskoberounsko byla změna hranice územního obvodu Olomouckého kraje k 1. 1. 2005, kdy z Moravskoslezského kraje přešly do kraje Olomouckého tři nové obce – Moravský Beroun, Norberčany a Huzová. Tato změna ve vazbě na zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů mj. zohlednila požadavky těchto obcí, které požádaly o změnu zařazení do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem, resp. obce s rozšířenou působností, z důvodu výhodnější dostupnosti orgánů veřejné správy.

Mikroregion Moravskoberounsko byl nakonec vytvořen seskupením pěti obcí –

Domašov nad Bystřicí, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Moravský Beroun a Norberčany,

kdy na Valném shromáždění svazku obcí Mikroregionu Moravskoberounsko byla dne 18.08.2006 podepsána přítomnými starosty (z pověření svých obcí) zakladatelská smlouva a schváleny stanovy sdružení.

Iniciátorem vzniku Mikroregionu byl pan PhDr. Radomír Nohejl, bývalý starosta města Moravský Beroun.

Od  27.04.2007 je novým členem svazku obec Jívová.

Údaje o obcích

Tab. č. 1: Členové Mikroregionu Moravskoberounsko a jejich statutární zástupci k 1.1.2008

obec, starosta adresa obecního úřadu telefon
Domašov nad Bystřicí 
starostka
Lucie Menšová
Náměstí č.35, 
Domašov nad Bystřicí
783 06
ou@domasovnadbystrici.cz
585 036 021
Horní Loděnice
starosta
Gustav Repaň
Horní Loděnice 114
783 05
ou@hornilodenice.cz
585 042 041
Hraničné Petrovice
starosta
Drahomír Havlík
Hraničné Petrovice 75
783 06
obec@hranicnepetrovice.cz
585 036 076
Moravský Beroun
starostka
Ing. Tomáš Feranec
Náměstí 9. května 4, Moravský Beroun 
793 05
mesto@morberoun.cz
554 773 120
Norberčany
starostka
Marie Vališová
Norberčany č.18
793 05
ou.norbercany@worldonline.cz
554 733 290 
Jívová
starosta
Mgr. Jan Pewner
Jívová 69, 
Dolany u Olomouce 
783 16
obec.jivova@seznam.cz
585 038 106

 

Tab. č. 2: Základní údaje o obcích Mikroregionu Moravskoberounsko k 1.1.2008

  Obec, region První písemná zpráva Průměrná nadm. výška (m. n. m.) Katastrální výměra (ha) Počet katastrů Počet částí obce (CO)
1. Domašov nad Bystřicí 1274 510 1 595 1 1
2. Horní Loděnice 1296 543 1 819 2* 1
3. Hraničné Petrovice 1353 587 1 215 1 1
4. Moravský Beroun 1339 525 5 122 5** 5**
5. Norberčany 1397 544 2 236 4*** 4***
6. Jívová 1220 571 1 522 1 1
Moravskoberounsko     13 509 14

13